جشنواره کتاب، صنعت و کارگر

تقدیم به جناب آقای محمد یاری

مدیر عامل شرکت رنگ سحر

به پاس کوشش های صمیمانه و سازنده در عرصه فرهنگ و صنعت

جهانگیری                                             حسینی

وزیرصنایع و معادن                             وزیر کار و امور اجتماعی